More-Office webshop
Home    /    Algemene voorwaarden    /    Disclaimer    /    Privacy Policy    /    Sitemap
Bel direct: 0172-494549
Partner van Quantore

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Allesvoorjekantoor.nl hanteert de algemene leveringsvoorwaarden van MULTI-OFFICE.


I. ALGEMEEN:

Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, verder hieronder te noemen "de voorwaarden" liggen ten grondslag aan de tussen "MULTI-OFFICE" en “de afnemer” gesloten overeenkomst waarbij als MULTI-OFFICE geldt: alle aan MULTI-OFFICE gelieerde bedrijven, gevestigd te Alphen aan den Rijn aan de Eikenlaan 259 en als "de afnemer” iedere contractant met MULTI-OFFICE.

Algemene voorwaarden van de afnemer of van derden die van deze algemene leveringsvoorwaarden of van specifieke onderdelen afwijken, zijn voor MULTI-OFFICE niet bindend, ook niet indien door de afnemer hiernaar is verwezen en MULTI-OFFICE deze verwijzingen niet schriftelijk heeft afgewezen.
Indien een afnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van MULTI-OFFICE heeft gekocht, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven orders, ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke order door MULTI-OFFICE.

Indien aan twee of meer afnemers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.

Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden MULTI-OFFICE alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen niet van toepassing zijn.

De afnemer, die één van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij MULTI-OFFICE te kopen en af te halen, dient MULTI-OFFICE schriftelijk mee te delen, indien de opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschied, is de afnemer aansprakelijk voor schade welke voor MULTI-OFFICE mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven, die namens de afnemer tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet meer gerechtigd was.


2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN:

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in een aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld, bindt deze slechts, wanneer de aanvaarding binnen de gestelde termijn bij MULTI-OFFICE in het bezit is gekomen.

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief de BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen.

Indien zich na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en voor de definitieve oplevering prijsverhogingen mochten voordoen, dan behoudt MULTI-OFFICE zich het recht voor om het prijsverschil aan de afnemer door te berekenen.

In het geval dat de prijswijziging een groter verschil betekent dan 5% van het factuurbedrag, heeft de afnemer het recht de order te wijzigen.
Eventuele prijsstijgingen worden tijdig door MULTI-OFFICE bekend gemaakt.

Alle in folders en documentatie genoemde prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens met betrekking tot de door MULTI-OFFICE te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als bij benadering tenzij schriftelijk door MULTI-OFFICE het tegendeel is bevestigd.

Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht om de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding voor die afwijking te verlangen.


3. LEVERING:

De plaats van de aflevering van goederen is in de regel het magazijn van MULTI-OFFICE in de betreffende vestigingsplaats.
Wanneer goederen bij MULTI-OFFICE zouden worden afgehaald, staan deze na het passeren van de afgesproken leverdatum voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

Indien is overeengekomen, dat de goederen door MULTI-OFFICE in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico van de afnemer. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag.

Aan de leveringsplicht heeft MULTI-OFFICE in het geval van niet afnemen voldaan, indien zij de afnemer per aangetekend schrijven kennis heeft gegeven van het feit, dat de goederen tot zijn beschikking staan. Hierna heeft MULTI-OFFICE het recht om betaling te vorderen voordat wordt afgeleverd. Indien de goederen niet alsnog binnen 10 dagen na het aangetekende schrijven zijn afgehaald, heeft MULTI-OFFICE het recht om de order als geannuleerd te beschouwen in overeenstemming met artikel 27.

De goederen worden vervoerd op een wijze door MULTI-OFFICE te bepalen en steeds onder rembours.
MULTI-OFFICE leeft in de mate van mogelijkheid de door haar opgegeven leveringstermijnen na. In geen geval kan vertraging in de levering enige sanctie tot gevolg hebben, noch ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding.
In geval de order achteraf door de afnemer wordt gewijzigd, is MULTI-OFFICE niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde leveringstermijn.

In geval van overmacht heeft MULTI-OFFICE de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst na minimaal 6 weken gerekend vanaf de orderdatum, ontbonden te verklaren overeenkomstig artikel 51.
MULTI-OFFICE heeft het recht om de verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij complete levering schriftelijk is overeengekomen. Indien in gedeelten wordt geleverd, wordt ieder gedeelte als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit.

De goederen worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard op het moment dat de goederen door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen.


4. WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST:

Gebeurtenissen die de basis van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderen, zij het aan de zijde van de afnemer, aan de zijde van MULTI-OFFICE of van de toeleverancier aan MULTI-OFFICE geven MULTI-OFFICE het recht om de overeenkomst geheel of ten dele te veranderen of aan de nieuwe omstandigheden aan te passen zonder dat hieruit een vordering voor schadevergoeding kan voortvloeien.

Indien de afnemer een bestelling van goederen welke uit voorraad door MULTI-OFFICE zijn geleverd, binnen 8 (acht) dagen na aankoop annuleert onder schriftelijke vermelding van de reden, is hij geen kosten verschuldigd. Voor zover direct bij aankoop levering heeft plaats gevonden, dient het gekochte ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

Een bestelling van goederen welke door MULTI-OFFICE niet uit voorraad zijn geleverd maar geheel of gedeeltelijk bij derden zijn besteld en/of inmiddels aan MULTI-OFFICE zijn geleverd, kunnen slechts geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd indien de toeleverancier van MULTI-OFFICE instemt met annulering/retournering.

Bij de mogelijkheid van (gedeeltelijke) annulering is de afnemer gehouden tot betaling van redelijke voor de uitvoering gemaakte kosten.
Behoudens het in artikel 26. gestelde, is annulering door de afnemer niet mogelijk. Indien de afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op 75% van het door de afnemer bij afname te betalen bedrag, dan wel over het verschil tussen het uiteindelijk betaalde bedrag en het bedrag bij volledige afname.

Indien de afnemer in gebreke is met het gestelde onder paragraaf 5 en voorts indien de afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard, surséan­ce van betaling mocht aanvragen of verkrijgen, onder curatele mocht worden gesteld, mocht overlijden, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak mocht overgaan en veder in geval er beslag op alle of op een gedeelte van de goederen van de afnemer mocht worden gelegd, is MULTI-OFFICE door de afnemer onherroepelijk gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, om de goederen van de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen of te doen weghalen zonder dat voor het betreden van de desbetreffende plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn en heeft MULTI-OFFICE het recht om zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onder voorbehoud tot schadevergoeding door een dergelijke aan afnemer te wijten ontbinding.

Behoudens het gestelde in de onderhavige voorwaarden, kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
Indien MULTI-OFFICE op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft uitgevoerd, kan de afnemer de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door MULTI-OFFICE nog niet is uitgevoerd.


5. BETALINGEN:

De betalingen van de door MULTI-OFFICE te leveren goederen dient te geschieden netto contant bij aflevering.
Indien MULTI-OFFICE in afwijking van artikel 31. de te leveren goederen op een later tijdstip in rekening brengt, dient de betaling te geschieden bin­nen veertien dagen na de datum waarop de door de afnemer te ontvangen factuur is gesteld.

In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer zonder verdere aanmaning in gebreke. MULTI-OFFICE is dan gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het wettelijk vastgestelde percentage vanaf de vervaldag op grond van lid 32.

Voorts dienen door de afnemer bij niet tijdige betaling aan MULTI-OFFICE vergoed te worden eventuele incassokosten ten bedrage van 15% met minimum € 100,--. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop MULTI-OFFICE voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.
Bedragen die MULTI-OFFICE vóór een ontbinding op grond van het bepaalde in paragraaf 5 heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


6. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Alle geleverde goederen blijven eigendom van MULTI-OFFICE tot volledige voldoening van al hetgeen MULTI-OFFICE, uit welken hoofde dan ook, van de afnemer te vorderen heeft, ongeacht of zij reeds feitelijk aan de afnemer ter hand zijn gesteld.

Goederen, die ingevolge reparatieopdracht worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van MULTI-OFFICE tot volledige voldoening van al hetgeen MULTI-OFFICE van de afnemer te vorderen heeft.

Het verbinden van de goederen ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen, door bijvoorbeeld verpanding of zekerheidsstelling e.d. is de afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MULTI-OFFICE. De afnemer is verplicht MULTI-OFFICE onmiddellijk te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

Zolang afgeleverde goederen niet het eigendom van afnemer zijn geworden, is hij verplicht de goederen voor zijn rekening ten behoeve van MULTI-OFFICE te verzekeren.

Indien de afnemer in gebreke blijft met de betaling van enige geldsom aan MULTI-OFFICE, is MULTI-OFFICE gerechtigd om alle onbetaalde goederen, voor zover deze reeds zijn geleverd, terug te halen. De afnemer machtigt MULTI-OFFICE om alle onbetaalde goederen op kosten van de afnemer weer in haar bezit te brengen. De afnemer verplicht zich om hiertoe zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer na sommatie zijn medewerking onthoudt, verbeurt hij een onmiddellijk ten behoeve van MULTI-OFFICE verschuldigde boete van 500 (vijfhonderd) euro per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MULTI-OFFICE om volledige schadevergoeding te eisen.


7. RECLAMES:

Uitsluitend goederen welke uit voorraad door MULTI-OFFICE zijn geleverd, kunnen door de afnemer, mits ongebruikt en in de originele verpakking, binnen 8 dagen aan MULTI-OFFICE worden geretourneerd.

Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen schriftelijk te worden gemeld. De afnemer dient MULTI-OFFICE binnen 3 dagen na aflevering van de goederen de afleveringspapieren terug te zenden onder opgave van manco of surplus.

Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen bij MULTI-OFFICE binnen 8 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. De afnemer dient MULTI-OFFICE in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de afnemer van het hier boven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de afnemer dienaangaande.

Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting en kleur, die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen of die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, zijn geen reden tot reclame.


8. GARANTIE:

MULTI-OFFICE garandeert de goede werking van de door haar geleverde goederen slechts voor zover deze door haar leveranciers aan haar wordt gegarandeerd en overeenkomstig de op die aan haar gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen conform de door MULTI-OFFICE verstrekte garantiebewijzen.

Indien de afnemer gedurende een garantietermijn, zonder schriftelijke toestemming van MULTI-OFFICE, herstel of veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet voldoet, vervalt bovenvermelde garantieverplichting.
De garantie geldt uitsluitend die goederen die door de daartoe door de gerechtigde gebruiker in overeenstemming met de geldende voorschriften en de geldende standaarden zijn gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn geleverd.

De beoordeling of onderdelen of producten voor vervanging in aanmerking komen, berust bij uitsluiting bij MULTI-OFFICE, terwijl ontbinding uit dien hoofde is uitgesloten.

Reparatiewerkzaamheden worden door MULTI-OFFICE slechts gegarandeerd inzien zij zich uitdrukkelijk en schriftelijk tot garantie heeft verklaard.
De garantietermijn is niet opschortbaar en de garantie geldt uitsluitend voor de afnemer.


9. OVERMACHT:

Indien de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is en niet aan een tekortkoming van één der partijen te wijten is en indien voorts voorzienbaar is dat de vertraging langer dan zes weken zal duren, dan zal ieder der partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen zonder dat aan de andere partij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

In geval van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, heeft MULTI-OFFICE het recht tot afrekening van het deel van de koopsom op grond van de reeds verrichtte arbeid, geleverde materialen en overige gemaakte kosten.

Als omstandigheid in het eerste lid geldt iedere gebeurtenis of omstandigheid, ook die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming bemoeilijkt of onmogelijk maakt dan wel bedrijfseconomisch voor MULTI-OFFICE zo bezwaarlijk wordt, dat verdere uitvoering van de werkzaamheden door MULTI-OFFICE in redelijkheid niet meer verlangd kan worden.


10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE:

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van haar zijde, is MULTI-OFFICE slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Iedere aansprakelijkheid van MULTI-OFFICE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde winst, vertragingsschade of schade wegens door MULTI-OFFICE gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die door MULTI-OFFICE moet worden betaald, zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst door MULTI-OFFICE aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen.

In geval van een onrechtmatige daad van MULTI-OFFICE of van zijn werknemers of ondergeschikten, waarvoor MULTI-OFFICE rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is MULTI-OFFICE slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan dat de verzekeraar van MULTI-OFFICE dekt onder de polisvoorwaarden van de door MULTI-OFFICE met deze verzekeraar gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid van MULTI-OFFICE voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 56 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat afnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij MULTI-OFFICE heeft gemeld.

De afnemer vrijwaart MULTI-OFFICE voor alle schade die MULTI-OFFICE mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door MULTI-OFFICE geleverde goederen of diensten.


11- SLOTBEPALINGEN:

Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van dat filiaal van MULTI-OFFICE waar de overeenkomst tussen partijen is gesloten tenzij de afnemer binnen een maand nadat hij door MULTI-OFFICE in kennis is gesteld dat deze het geschil bij de op grond van de voorwaarden toepasselijke rechter zal aanbrengen, schriftelijk te kennen heeft gegeven te kiezen voor de volgens de bepalingen van de wet bevoegde relatieve rechter en behoudens het recht van MULTI-OFFICE om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.